Contact Us


sherin_zakaria@pharm.kfs.edu.eg

Ramy.ammar@pharm.kfs.edu.eg

mickel_zaky@pharm.kfs.edu.eg

mostafa_fayed@pharm.kfs.edu.eg

samar_ayoub@pharm.kfs.edu.eg

gehad_mnesy2014@pharm.kfs.edu.eg

nashwa.ebrahim@pharm.kfs.edu.eg

ahmed.alshazly@pharm.kfs.edu.eg

ahmed_elshazly@pharm.kfs.edu.eg

eman.aldawoudy@pharm.kfs.edu.eg

fatema.mohamed@pharm.kfs.edu.eg