أجهزة المعمليحتوى المعمل العديد من الاجهزة العلمية المختلفة منها:-


Nanodrop Spectrophotometer-Thermo Cycler Gradient PCR-Real time PCR

 

Vertical and Horizontal Electrophoresis  - Incubators - Laminar flow -Under cooling Centrifuge - Micro-spin Centrifuge - Heat Block - Complete Ultrapure Water

 

                                                                                     Nanodrop Spectrophotometer                                           

Name of Equipment :

                                                        1

Unite No:        

                                                   2014

Manufacturing Year : 

IMPLEN                                                        

Manufacturer :          

IMPLEN   P 330                                          

Model:                  

Germany                                                

Manufacturing country :

https://kfs.edu.eg/agre

Website :              

DNA , RNA concentration and purity

Function :         

                                           صور الاجهزة                                                                                            

                     Under cooling  Centrifuge                                                                           

Name of Equipment :

                                             2

Unite No:        

                                          2014    

Manufacturing Year : 

                                         Domel

Manufacturer :          

                             Tehtnica centric 400 R 

Model:                  

                                       Germany

Manufacturing country :

                          https://kfs.edu.eg/agre

Website :              

DNA and protein isolation and precipitation

 

Function :         

                                               Heat block                             

Name of Equipment :

                                                       3

Unite No:        

                                                     2014

Manufacturing Year : 

                                                    Bio metra

Manufacturer :          

                                               Tsc thermo shaker

Model:                  

Germany                                                                 

Manufacturing country :

                                         https://kfs.edu.eg/agre  

Website :              

DNA and RNA and enzyme reaction + incubation for certain time and Tm

Function :         

                              Thermo Cycler Gradient PCR                                                                                

Name of Equipment :

                                                        4

Unite No:        

                                                     2014

Manufacturing Year : 

                                                   Bio RAD     

Manufacturer :          

                                              Bio RAD T100

Model:                  

                                                      France

Manufacturing country :

                                        https://kfs.edu.eg/agre

Website :              

DNA amplification and gene isolation

Function :         

 

 

                                                 Digital balance       

Name of Equipment :

                                                          5

Unite No:        

                                                       2014

Manufacturing Year : 

                                                     Domel

Manufacturer :          

                                                  ES1200H

Model:                  

                                                    Eroup

Manufacturing country :

                                         https://kfs.edu.eg/agre

Website :              

Meager the weight of chemical                            

Function :         

                             Data Logger                                     

Name of Equipment :

                                                         6

Unite No:        

                                                      2014

Manufacturing Year : 

IMPLEN                                                           

Manufacturer :          

IMPLEN   P 330                                            

Model:                  

Germany                                                 

Manufacturing country :

                                       https://kfs.edu.eg/agre

Website :              

      Digital electronic bus sniffer for debug and validation

 

Function :         

 

                       Micropipette                             

Name of Equipment :

                                                           7

Unite No:        

                                                        2014

Manufacturing Year : 

                                             Heinrich Schnitger

Manufacturer :          

                                                 Tehtnica centric

Model:                  

                                                 Germany     

Manufacturing country :

                                         https://kfs.edu.eg/agre

Website :              

                                      transport a measured volume of liquid

Function :